Clark Gillian Website

Wat zijn de vier nobele waarheden uit het Boeddhisme?

Dhammapada over de vier nobele waarheden.

1.Lijden


147. Bekijk uw lichaam een keer! Een geverfde mannequin met scharnierende ledematen, het ene moment aan het lijden onder uitslag en zweren, een ander vol met veranderlijke, inconsistente verbeeldingen.


पश्य चित्रीकृतं बिम्बं अरुष्कायं समुच्छ्रितम् ।
आतुरं बहुसङ्कल्पं यस्य नाऽस्ति ध्रुवं स्थितिः ॥ २॥


148. Dit lichaam is aan het vergaan. Het is een nest van ziektes een hele hoop verderf, eenrichtingsverkeer op weg naar vernieling, naar ontbinding. Alle leven eindigt in dood.


परिजीर्णमिदं रूपं रोगनीडं प्रभंगुरम् ।
भिद्यते पूतिसन्देहो मरणान्तं हि जिवितम् ॥ ३॥


149. Kijk naar de grijze, de witte botten. Ze zien eruit als droge en lege kalebassen, zomaar aan de kant gesmeten op het einde van de zomer. Is er iemand die ervan geniet om daarnaar te kijken?


यानिमान्यपथ्यान्यलाबूनीव शरदि ।
कापोतकान्यस्थीनी तानि दृष्ट्वा का रतिः ॥ ४


150. Een huis van botten, dat is het lichaam, bedekt in vlees en bloed. Trots en hypocrisie dwalen er graag door de gangen samen met ouderdom en de dood.


अस्थ्नां नगरं कृतं मांसलोहितलेपनम् ।
यत्र जरा च मृत्युश्च मानो म्रक्षश्चावहितः ॥ ५॥


151. De glorieuze strijdwagens van legendarische koningen vergaren stof, en het lichaam geraakt versleten en wordt oud; maar de deugd van het goede geraakt nooit versleten en wordt nooit oud en zo kunnen ze leren wat goed is aan zij die goed zijn.


जीर्यन्ति वै राजरथा सुचित्रा अथ शरीरमपि जरामुपेति ।
सतां च धर्मो न जरामुपेति सन्तो ह वै सद्भयः प्रवेदयन्ति ॥ ६॥


152. Er zijn mensen die vermijden om iets bij te leren, dit zijn de mensen die oud worden net als een rund! Het lichaam wordt alleen maar ouder en ouder terwijl er met de wijsheid niets gebeurt.


अल्पश्रुतोऽयं पुरुषो बलीवर्द इव जीर्यति ।
मांसानि तस्य वर्द्धन्ते प्रज्ञा तस्य न वर्द्धते ॥ ७॥


153. Ik ben tevergeefs rond en rond gegaan in cirkels gedurende vele levens, constant probeerde ik te vinden wie dit huis van leven en dood heeft gebouwd. Hoe groot is het verdriet van het leven dat moet sterven! Maar nu dat ik U heb gezien, huizenbouwer, zeg ik.


अनेकजातिसंसारं समधाविषं अनिविशमानः ।
गृहकारकं गवेषयन् दुःखा जातिः पुनः पुनः ॥ ८॥


154. Dit huis zal je nooit meer herbouwen. De steunbalken van slechtheid zijn doorbroken, de pilaren van onwetendheid zijn opgeblazen. De koortsige honger is gestopt: mijn sterfelijke geest is vervlogen in de gelukzaligheid van het onsterfelijke NIRVANA.


गृहकारक दृष्टोऽसि पुनर्गेहं न करिष्यसि ।
सर्वास्ते पार्श्विका भग्ना गृहकूटं विसंस्कृतम् ।
विसंस्कारगतं चित्तं तृष्णानां क्षयमध्यगात् ॥ ९॥


2. Oorsprong van het lijden


306. Iemand die dingen zegt die niet waar zijn, en iemand die ontkent wat ze gedaan hebben, beide kiezen een neerwaarts pad. Na de dood zijn deze twee partners in valsheid.


अभूतवादी निरयमुपेति यो वाऽपि कृत्वा न करोमि ति चाह ।

उभावपि तौ प्रेत्त्य समा भवतो निहीनकर्माणौः मनुजौः परत्र ॥ १॥


307. Zij die een oranje mantel aantrekken maar niet goed in de omgang zijn, en ongedisciplineerd door het leven gaan, zij zullen worden meegesleurd door hun kwade daden.


काषायकण्ठा बहवः पापधर्मा असंयताः ।
पापाः पापैः कर्मभिर्निरयं ते उत्पद्यन्ते ॥ २॥


308. Het zou beter zijn voor een ongedisciplineerde monnik om een roodgloeiende ijzeren bal te slikken dan om verder te teren op de vrijgevigheid van de vromen.


श्रेयान् अयोगोलो भुक्तस्तप्तोऽग्निशिखोपम ।
यच्चेद् भुञ्जीत दुःशीलो राष्ट्रपिंडं असंयतः ॥ ३॥


309. Vreemdgaan leidt tot het verlies van verdienste, slapeloosheid, veroordeling en maakt het lijden groter.


चत्वारि स्थानानि नरः प्रमत्तः आपद्यते परदारोपसेवी ।

अपुण्यलाभं न निकामशय्यां निन्दां तृतीयां निरयं चतुर्थम् ॥ ४॥


310. Op dit neerwaarts pad, welk genot kan er nog zijn voor de angstigen die in de armen liggen van andere angstigen, terwijl beide verteerd worden door angst om gestraft te worden. Ga daarom nooit vreemd.


अपुण्यलाभश्च गतिश्च पापिका भीतस्य भीतया रतिश्च स्तोकिका ।

राजा च दण्डं गुरुकं प्रणयति तस्मात् नरो परदारान् न सेवेत् ॥ ५॥


311. Een grasspriet kan uw vinger snijden als je het verkeerd vasthoudt. Op dezelfde manier kan overmatig vasten zonder de juiste mentale instelling toch leiden naar het neerwaartse pad.


कुशो यथा दुर्गृहीतो हस्तमेवाऽनुकृन्तति ।
श्रामण्यं दुष्परामृष्टं निरयायोपकर्षति ॥ ६॥


312. Een daad, die onvoorzichtig of ondoordacht wordt gedaan, een belofte die niet nagekomen is, geloftes van kuisheid die niet werden nageleefd: deze daden, beloften en geloften brengen niet veel op.


यत् किञ्चित् शिथिलं कर्म संक्लिष्टं च यद् व्रतम् ।

संकृच्छ्रं ब्रह्मचर्यं न तद् भवति महत्फलम् ॥ ७॥


313. Als er iets is dat het waard is om te doen, doe het met heel uw hart. Een halfhartige hongerstaker bedekt zich alleen maar in meer en meer stof.


कुर्याच्चेत् कुर्वीतैतद् दृढमेतत् पराक्रमेत ।
शिथिलो हि परिव्राजको भूय आकिरते रजः ॥ ८॥


314. Weerhou uzelf van slechte daden, die later lijden veroorzaken. Leg jezelf toe op goede daden, deze kunnen geen lijden veroorzaken.


अकृतं दुष्कृतं श्रेयः पश्चात् तपति दुष्कृतम् ।
कृतं च सुकृतं श्रेयो यत् कृत्वा नाऽनुतप्यते ॥ ९॥


315. Bescherm jezelf goed, binnenin en buitenaf net als een versterkt fort. Laat geen moment ter verspilling gaan, want verspilde tijd stuurt u ook op het neerwaarts pad.


नगरं यथा प्रत्यन्तं गुप्तं सान्तर्बाह्यं
एवं गोपयेदात्मानं क्षणं वै मा उपातिगाः ।
क्षणाऽतीता हि शोचन्ति निरये समर्पिताः ॥ १०॥


316. Zij die beschaamd zijn over dingen waar ze zich niet over moeten schamen, en zich niet schamen over dingen waar ze zeker wel beschaamd over zouden moeten zijn volgen de verkeerde principes van het neerwaartse pad.


अलज्जिता ये लज्जन्ते लज्जित ये न लज्जन्ते ।
मिथ्यादृष्टि समादाना सत्त्वा गच्छन्ति दुर्गतिम् ॥ ११॥


317. Zij die bang zijn voor dingen waar ze niet bang voor zouden moeten zijn, en niet bang zijn over de dingen waar ze bang voor zouden moeten zijn, volgen de verkeerde principes van het neerwaartse pad.


अभये च भयदर्शिनो भये चाऽभयदर्शिनः ।
मिथ्यादृष्टिसमादानाः सत्त्वा गच्छन्ति दुर्गतिम् ॥ १२॥


318. Zij die slechte dingen zien in dingen die niet slecht zijn, en geen slechte dingen zien in dingen die slecht zijn, volgen de verkeerde principes van het neerwaartse pad.


अवद्ये वद्यमतयो वद्ये चाऽवद्यदर्शिनः ।
मिथ्यादृष्टिसमादानाः सत्त्वा गच्छन्ति दुर्गतिम् ॥ १३॥3. Het einde van het lijden


Het zou kunnen dat je zwaar afziet in deze wereld, het kan ook zijn dat je afziet in de volgende wereld: iemand die kwaad blijft doen ziet af in allebei. Ze zien af, ze zijn aan het lijden en daar bovenop beklagen ze zichzelf wanneer ze beseffen wat ze allemaal verkeerd gedaan hebben.


इह शोचति प्रेत्त्य शोचति पापकारी उभयत्र शोचति ।
स शोचति स विहन्यते दृष्ट्वा कर्म क्लिष्टमात्मनः ॥ १५॥


16. Het zou kunnen dat je gelukkig bent in deze wereld, en het kan ook zijn dat je pas gelukkig bent in de volgende wereld: iemand die goed doet is gelukkig in allebei. Zaligheid en tevredenheid voor wie kan terugkijken op alle goeie dingen die hij of zij gedaan heeft.


इह मोदते प्रेत्त्य मोदते कृतपुण्य उभयत्र मोदते ।
स मोदते स प्रमोदते दृष्ट्वा कर्मविशुद्धिमात्मनः ॥ १६॥


17. Het zou kunnen dat je triestig bent in deze wereld, het kan ook zijn dat je triestig bent in de volgende wereld: iemand die slecht doet heeft verdriet in allebei. “Ik heb slecht gedaan” reclameren ze en ze blijven reclameren op weg naar nog meer verdriet.


इह तप्यति प्रेत्त्य तप्यति पापकारी उभयत्र तप्यति ।
पापं मे कृतमिति तप्यति भूयस्तप्यति दुर्गतिंगतः ॥ १७॥


18. Het zou kunnen dat je vrij en blij bent in deze wereld, het kan ook dat je vrij en blij bent in de volgende wereld: iemand die goed gedaan heeft in hun leven voelt zich zalig, vrij en blij in allebei. “Ik heb goed gedaan”, denken ze bij zichzelf en ze worden hoe langer hoe blijer op het pad naar meer geluk.


इह नन्दति प्रेत्य नन्दति कृतपुण्य उभयत्र नन्दति ।
पुण्यं मे कृतमिति नन्दति भूयो नन्दति सुगतिंगतः ॥ १८॥


19. Stel nu dat er iemand maar niet ophoudt met heilige woorden en regels, maar het blijft alleen bij woorden en doet niets; zo iemand is niet hun eigen koeien aan het tellen, maar die van hun meester.


बह्यीमपि संहितां भाषमाणः न तत्करो भवति नरः प्रमत्तः ।
गोप इव गा गणयन् परेषां न भागवान् श्रामण्यस्य भवति ॥ १९॥


20. Stel nu dat er iemand alleen maar af en toe heilige woorden spreekt, maar ook écht leeft naar die woorden, vrij in gedachten, vrij van verleidingen en haat en illusie, niets constant aan het hunkeren doorheen de dag en daarna, dat is een bovenmenselijk en goddelijk leven.


अल्पमपि संहितां भाषमाणो धर्मस्य भवत्यनुधर्मचारी ।
रागं च द्वेषं च प्रहाय मोहं सम्यक् प्रजानन् सुविमुक्तचित्तः ।
अनुपाददानः इह वाऽमुत्र वा स भागवान् श्रामण्यस्य भवति ॥ २०॥


4. Het pad (van de waarheid:  Dhammapada) / Het achtvoudig pad (āryāṣṭāṅgamārga)


275. Dit is het pad dat leidt tot het einde van lijden. Dit is het pad dat ik bekend heb gemaakt nadat de pijlen van verdriet weggevallen waren.


एतं हि यूयं प्रतिपन्ना दुःखस्यान्तं करिष्यथ ।
आख्यातो वै मया मार्गः आज्ञाय शल्य-संस्थानम् ॥ ३॥


276. Jij gaat zelf alle werk moeten doen, de Boeddha’s tonen alleen het pad. Volg het pad en ga in meditatie; ga voorbij de macht van MARA.


युष्माभिः कार्यं आतप्यं आख्यातारस्तथागताः ।
प्रतिपन्नाः प्रमोक्ष्यन्ते ध्यायिनो मारबन्धनात् ॥ ४॥


277. Alles wat ontstaat, is tijdelijk en zal ook vergaan. Zij die dit accepteren zijn vrij van lijden. Dit pad leidt tot pure wijsheid.


सर्वे संस्कारा अनित्या इति यदा प्रज्ञया पश्यति ।
अथ निर्विन्दति दुःखानि एष मार्गो विशुद्धये ॥ ५॥


278. Niets van wat ontstaat is vanzelf immuun voor lijden. Zij die dit accepteren zijn vrij van lijden. Dit pad leidt tot pure wijsheid.


सर्वे संस्कारा दुःखा इति यदा प्रज्ञया पश्यति ।
अथ निर्विन्दति दुःखानि एष मार्गो विशुद्धये ॥ ६॥


279. Alles wat gevormd is, is zelfloos. Zij die dit accepteren zijn vrij van lijden. Dit pad leidt tot pure wijsheid.


सर्वे धर्मा अनात्मान इति यदा प्रज्ञया पश्यति ।
अथ निर्विन्दति दुःखानि एष मार्गो विशुद्धये ॥ ७॥


280. Nu. Het moment om wakker te worden is nu, wanneer je nog jong en krachtig bent. Zij die altijd maar uitstellen en wachten met een zwakke wil en afgeleide gedachten zullen nooit de weg vinden naar pure wijsheid.


उत्थानकालेऽनुत्तिष्ठन् युवा बलि आलस्यमुपेतः ।

संसन्न-सङ्कल्प-मनाः कुसीदः प्रज्ञया मार्गं अलसो न विन्दति ॥ ८॥


281. Bewaak uw gedachten, uw woorden, uw daden. Maak er een discipline van en je zal zo snel vooruitgang boeken op het pad naar pure wijsheid.


वाचाऽनुरक्षी मनसा सुसंकृतः कायेन चाऽकुशलं न कुर्यात् ।

एतान् त्रीन् कर्मपथान् विशोधयेत् आराधयेत् मार्गं ऋषिप्रवेदितम् ॥ ९॥


282. Mediteren brengt wijsheid; te weinig mediteren gaat niets opbrengen. Probeer bewust te worden van wat je drijft en wat je tegenhoudt en kies het pad dat leidt naar wijsheid.


योगाद् वै जायते भूरि अयोगाद् भूरिसंक्षयः ।
एतं द्वेधापथं ज्ञात्त्वा भवाय विभवाय च ।
तथाऽऽत्मानं निवेशयेद् यथाभूरि प्रवर्धते ॥ १०॥


283. Kap het hele bos van verlangens omver, niet alleen maar één boom. Kap het hele bos en je bent goed op weg naar bevrijding.


वनं छिन्धि मा वृक्षं वनतो जायते भयम् ।
छित्त्वा वनं च वनथं च निर्वना भवथ भिक्षवः ॥ ११॥


284. Als er nog sporen zijn van lust in uw gedachten en uw geest zit je nog steeds vast aan het leven, net zoals een kalf dat blijft zogen.


यावद्धि वनथो न छिद्यतेऽणुमात्रोऽपि नरस्य नारीषु । प्रतिबद्धमनाः नु तावत् स वत्सः क्षीरप इव मातरि ॥ १२॥


285. Trek al uw verlangens weg net als de bloemblaadjes van een madeliefje in de zomer. Volg het pad naar NIRVANA met een gids die de weg kent.


उच्छिन्धि स्नेहमात्मनः कुमुदं शारदीकमिव पाणिना । शान्तिमार्गमेव बृंहय निर्वाणं सुगतेन देशितम् ॥ १३॥