Clark Gillian Website

Wat boeddha allemaal zei. Dhammapada.Hoofdstuk 6. 

De wijze.N°6: De Wijze
६. पण्डितवर्गः षष्ठः


☸️


Iemand die u kritiek geeft alsof die u vertelt over een verborgen schat, volg die persoon. De wijze toont u de gevaren van het leven. Volg en je zal het goede zien en niet het slechte.

निधीनामिव प्रवक्तारं यं पश्येत् वर्ज्यदर्शिनाम् ।

निगृह्यवादिनं मेधाविनं तादृशं पण्डितं भजेत् ।

तादृशं भजमानस्य श्रेयो भवति न पापीयः ॥ १॥

☸️


Laat de wijze u kritiek geven, laat de wijze instructies geven, laat de wijze inperken wat verkeerd is. Mensen met een goed hart houden van de wijze; mensen met een slecht hart haten de wijze onmiddellijk.       

अववदेदनुशिष्यात् असभ्याच्च निवारयेत् ।

सतां हि स प्रियो भवति असतां भवत्यप्रियः ॥ २॥

☸️


Houd niet te vriend zij met een lelijke ziel; ga niet om met slechte zielen. Houd te vriend zij met schoonheid in hun ziel; ga om met goede zielen.

न भजेत् पापकानि मित्राणि न भजेत् पुरुषाधमान् ।

भजेत् मित्राणि कल्याणानि भजेत पुरुषनुत्तमान् ॥ ३॥

☸️


Drink het water van de waarheid en rust in vreugdevolle vrede met een serene geest. De wijzen vervullen hun verlangen met de DHAMMA, door de Groten onthuld.    

धर्मपीतीः सुखं शेते विप्रसन्नेन चेतसा ।

आर्यप्रवेदिते धर्मे सदा रमते पण्डितः ॥ ४॥

☸️


Zij die kanalen graven controleren het water; de maker van pijlen maakt zijn pijlen zelf recht; schrijnwerkers bewerken het hout naar hun hand. De wijzen beheersen hun gedachten, hun geest.

उदकं हि नयन्ति नेतृका इषुकारा नमयन्ति तेजनम् ।

दारुं नमयन्ति तक्षका आत्मानं दमयन्ति पण्डिताः ॥ ५॥

☸️


Zoals een grote rots niet buigt voor de wind, zo doen complimenten of beschuldigingen de wijze niets.

शैलो यथैकघनो वातेन न समीर्यते ।

एवं निन्दाप्रशंसासु न समीर्यन्ते पण्डिताः ॥ ६॥

☸️


Net als een vijver die puur en vredevol is en diep, zo reageert de ziel van de wijze op de woorden van de DHAMMA.

यथापि हृदो गंभीरो विप्रसन्नोऽनाविलः ।

एवं धर्मान् श्रुत्वा विप्रसीदन्ति पण्डिताः ॥ ७॥

☸️


Alles waar de wijze aan gehecht is, laat hij of zij vrijwillig los. Goede zielen spenderen geen tijd aan het eindeloos praten over verlangens. Wanneer pijn komt, wanneer plezier komt, stijgt de wijze daarboven. 

सर्वत्र वै सत्पुरुषा व्रजन्ति न कामकामा लपन्ति सन्तः ।

सुखेन स्पृष्टा अथवा दुःखेन नोच्चावचं पण्डिता दर्शयन्ति ॥ ८॥

☸️


De mens die niet streeft naar kinderen die erin slagen veel te bereiken en rijk zijn; de mens die nooit eigen succes plaatst voor het succes van rechtvaardigheid en deugd; deze mens is wijs.

नात्महेतोः न परस्य हेतोः न पुत्रमिच्छेन्न धनं न राष्ट्रम् ।

नेच्छेद् अधर्मेण समृद्धिमात्मनः स शीलवान् प्रज्ञावान् धार्मिकः स्यात् ॥ ९॥

☸️


Er zijn er niet veel die de rivier van tijd kunnen oversteken en erin slagen het NIRVANA te bereiken. De meeste van hen lopen constant heen en weer aan dezelfde kant van de oever.

अल्पकास्ते मनुष्येषु ये जनाः पारगामिनः ।

अथेमा इतराः प्रजाः तीरमेवानुधावति ॥ १०॥

☸️


Zij die het pad volgen zodra ze ervan horen, zij zullen de overkant bereiken. Zij zullen voorbij het rijk van de dood reizen.

ये च खलु सम्यगाख्याते धर्मे धर्मानुवर्त्तिनः ।

ते जना पारमेष्यन्ति मृत्युधेयं सुदुस्तरम् ॥ ११॥

☸️


Laat de wijze de bekende comfort verlaten, de persoonlijke cocon, het thuisleven, en in een leven van vrijheid stappen. Afgestapt van het pad van duisternis en onderweg op het pad naar het licht.     

कृष्णं धर्मं विप्रहाय शुक्लं भावयेत् पण्डितः ।

ओकात् अनोकं आगम्य विवेके यत्र दुरमम् ॥ १२॥

☸️


De wijze vindt in deze eenzaamheid de grootste blijdschap: vrij van bezittingen, vrij van verlangens en vrij van wat er ook de gedachten donker zouden kunnen maken.       

तत्राभिरतिमिच्छेत् हित्त्वा कामान् अकिञ्चनः ।

पर्यवदापयेत् आत्मानं चित्तक्लेशैः पण्डितः ॥ १३॥

☸️


Want iedereen die de geest kan trainen om naar het licht toe te groeien, die alles waar hij of zij aan gehecht is naast zich neer kan leggen en daarin nog een keer blij mee is en gelukkig, die straalt met een pure schittering door volledig vrij te zijn van de duisternis van de passies, iedereen kan in dit korte leven het oneindige onsterfelijke beleven.

येषां संबोध्यंगेषु सम्यग्चित्तं सुभावितम् ।

आदानप्रतिनिःसर्गे अनुपादाय ये रताः ।

क्षीणास्रवा ज्योतिष्मन्तस्ते लोके परिनिर्वृताः ॥ १४॥


☸️


N°1: Er is geen ander in eenheid 
१. यमकवर्गः प्रथमः 

N° 2: Erbij blijven
२. अप्रमादवर्गः द्वितीयः

N°3: De geest
३. चित्तवर्गस्तृतीयः

N°4: De bloemen
४. पुष्पवर्गश्चतुर्त्थः

N°5: De Dwaas
५. बालवर्गः पञ्चमः

N°6: De Wijze
६. पण्डितवर्गः षष्ठः

N°7: Vrijheid
७. अर्हद्वर्गः सप्तमः

N°8: Nog Beter
८. सहस्रवर्गो अष्टमः

N°9: Goed en Slecht
९. पापवर्गः नवमः

N°10: Het Leven
१०. दण्डवर्गः दशमः

N°11: Verder
११. जरावर्ग एकादशः

N°12: Zelfvoorziening
१२. आत्मवर्गः द्वादशः

N°13: Sta op! Kijk.
१३. लोकवर्गः त्रयोदशः

N°14: De Boeddha
१४. बुद्धवर्गः चतुर्दशः

N°15: Vreugde
१५. सुखवर्गः पञ्चदशः

N°16: Voldoening
१६. प्रियवर्गः षोडशः

N°17: Woede
१७. क्रोधवर्गः सप्तदशः

N°18 Troebel
१८. मलवर्गोष्टादशः

N°19: Geworteld in de Dhamma
१९. धर्मष्ठवर्गः एकोनविंशः

N°20: Het pad
२०. मार्गवर्गः विंशः

N°21: Wijze Woorden
२१. प्रकीर्णकवर्गः एकविंशः

N°22: Het neerwaartse pad
२२. निरयवर्गो द्वाविंशः

N°23: De Olifant
२३. नागवर्गः त्रयोविंशः

N°24: Dorst
२४. तृष्णावर्गः चतुर्विंशः

N°25: De Bhikshu
२५. भिक्षुवर्गः पञ्चविंशः

N°26: de Brahmaan
२६. ब्राह्मणवर्गः षड्विंशः