Clark Gillian Website

Wat boeddha allemaal zei. Dhammapada.Hoofdstuk 10. 

Het leven.N°10: Het Leven
१०. दण्डवर्गः दशमः


☸️


Alles bibbert en beeft voor gevaar, alles en iedereen is bang voor de dood. Wie hieraan denkt, doodt niet en leidt niemand tot de dood.

सर्वे त्रस्यन्ति दण्डात् सर्वे बिभ्यति मृत्योः ।

आत्मानं उपमां कृत्वा न हन्यात् न घातयेत् ॥ १॥ 


☸️Alles en iedereen is bang voor gevaar, het leven is iedereen dierbaar. Wie hieraan denkt, doodt niet en leidt niemand tot de dood.       

सर्वे त्रसयन्ति दण्डात् सर्वेषां जिवितं प्रियम् ।

आत्मानं उपमां कृत्वा न हन्यात् न घातयेत् ॥ २॥

☸️


Iemand die geluk vindt in het pijnigen van anderen die ook geluk zoeken, zal hierna geen geluk meer vinden.

सुखकामानि भूतानि यो दण्डेन विहिनस्ति ।

आत्मनः सुखमन्विष्य प्रेत्त्य स न लभते सुखम् ॥ ३॥

☸️


Iemand die geluk zoekt zonder mensen die ook geluk zoeken daarbij pijn te doen, zal hierna geluk vinden.

सुखकामानि भूतानि यो दण्डेन न हिनसति ।

आत्मनः सुखमन्विष्य प्रेत्त्य स लभते सुखम् ॥ ४॥

☸️


Wees niet cru in uw bewoordingen, want woorden kunnen terugkeren. Kwade woorden zijn pijnlijk en de bal kan teruggekaatst worden.

मा वोचः परुषं किञ्चिद् उक्ताः प्रतिवदेयुस्त्वाम् ।

दुःखा हि संरंभकथा प्रतिदण्डाः स्पृशेयुस्त्वाम् ॥ ५॥

☸️


Als je net als een gebroken gong in rustige stilte kan blijven, dan heb je de vrede van het NIRVANA in U en is uw woede vanzelf gerustgesteld.

स चेत् नेरयसि आत्मानं कांस्यमुपहतं यथा ।

एष प्राप्तोऽसि निर्वाणं संरंभस्ते न विद्यते ॥ ६॥

☸️


Net zoals een koeherder de koeien in de velden jaagt, drijft ook ouderdom en de dood alle levende wezens dieper en verder de velden van de dood in.

यथा दण्डेन गोपालो गाः प्राजयति गोचरम् ।

एवं जरा च मृत्युश्चायुः प्राजयतः प्राणिनाम् ॥ ७॥

☸️


Wanneer een dwaas zich bezig houdt met slechtheid dan is vaak vergeten dat ze een vuur aan het stoken zijn waar ze op een dag zelf in gaan moeten staan.

अथ पापानि कर्माणि कुर्वन् बालो न बुध्यते ।

स्वैः कर्मभिः दुर्मेधा अग्निदग्ध इव तप्यते ॥ ८॥

☸️


Als je de wapens opneemt tegen iemand die onschadelijk is en puur, en deze persoon ook aanvalt, dan zal je in een van deze tien soorten kwaad vervallen:

यो दण्डेनाऽदण्डेषु अप्रदुष्टेषु दुष्यति ।

दशानामन्यतमं स्थानं क्षिप्रमेव निगच्छति ॥ ९॥

☸️


Angstige pijn of fysieke zwakte, verlies van ledematen of een vreselijke ziekte, leven zonder verstand, krankzinnigheid, vervolging door overheidsinstanties, verschrikkelijke aanklachten.

वेदनां परुषां ज्यानिं शरीरस्य च भेदनम् ।

गुरुकं वाऽप्याबाधं चित्तक्षेपं वा प्राप्नुयात् ॥ १०॥

☸️


En ook nog het verliezen van alle bezittingen, het verliezen van alle relaties, onverwachte hemellichamen die instorten op uw huis.         

राजतो वोपसर्गं अभ्याख्यानं वा दारुणम् ।

परिक्षयं वा ज्ञातीनां भोगानां वा प्रभञ्जनम् ॥ ११॥

☸️


En dan wanneer de dwaas het einde van dit leven ziet, dan wordt hij of zij herboren in een hel.      

अथवाऽस्यागाराणि अग्निर्दहति पावकः ।

कायस्य भेदात् दुष्प्रज्ञो निरयं स उपपद्यते ॥ १२॥

☸️


Geen naaktheid, geen mate van uzelf niet meer wassen, uw haar, uw hygiëne; geen eindeloos vasten, geen lak aan een bed, ook niet het bedekken van uw lichaam in assen, noch eindeloos hurken, niets kan een man purifiëren die niet vrij is van twijfels en verlangens.          

न नग्नचर्या न जटा न पङ्कां नाऽनशनं स्थण्डिलशायिका वा ।

रजोजलीयं उत्कुटिकाप्रधानं शोधयन्ति मर्त्त्यं अवितीर्णकांक्षम् ॥ १३॥

☸️


En al is iemand gekleed in de meest verfijnde kledingstukken; maar daarbij leeft in rust en vrede, goed is van inborst, steunt op alle vlak volledig op zichzelf, heeft vertrouwen en is puur en geen enkele ander levend wezen pijnigt, dan is deze man een heilige Brahmaan, een eenzame kluizenaar, een monnik die we een Bhikshu noemen.

अलङ्कृतश्चेदपि शमं चरेत् शान्तो दान्तो नियतो ब्रह्मचारी ।

सर्वेषु भूतेषु निधाय दण्डं स ब्राह्मणः स श्रमणः स भिक्षुः ॥ १४॥

☸️


Is er op de planeet iemand die zodanig nobel is dat ze altijd alle beschuldigingen vermijden, net zoals een chic paard de zweepslag ontwijkt?

ह्रीनिषेधः पुरुषः कश्चित् लोके विद्यते ।

यो निन्दां न प्रबुध्यति अश्वो भद्रः कशामिव ॥ १५॥

☸️


Laat het vuur in U opwakkeren alsof je een paard bent die gezweept is. Het vuur van vertrouwen, van deugd en energie, van diepe doorgronding en inzicht, van wijsheid en wijze daden, om het verdriet van het leven te overwinnen.

अश्वो यथा भद्रः कशानिविष्ट आतापिनः संवेगिनो भवत ।

श्रद्धया शीलेन च वीर्येण च समाधिना धर्मविनिश्चयेन च ।

सम्पन्नविद्याचरणाः प्रतिस्मृताः प्रहास्यथ दुःखमिदं अनल्पकम् ॥ १६॥

☸️


Zij die kanalen graven controleren het water; de maker van pijlen maakt de pijlen zelf recht; schrijnwerkers bewerken het hout naar hun hand. De wijzen beheersen hun ziel.

उदकं हि नयन्ति नेतृकाः इषुकारा नमयन्ति तेजनम् ।

दारुं नमयन्ति तक्षका आत्मानं दमयन्ति सुव्रताः ॥ १७॥


☸️


N°1: Er is geen ander in eenheid 
१. यमकवर्गः प्रथमः 

N° 2: Erbij blijven
२. अप्रमादवर्गः द्वितीयः

N°3: De geest
३. चित्तवर्गस्तृतीयः

N°4: De bloemen
४. पुष्पवर्गश्चतुर्त्थः

N°5: De Dwaas
५. बालवर्गः पञ्चमः

N°6: De Wijze
६. पण्डितवर्गः षष्ठः

N°7: Vrijheid
७. अर्हद्वर्गः सप्तमः

N°8: Nog Beter
८. सहस्रवर्गो अष्टमः

N°9: Goed en Slecht
९. पापवर्गः नवमः

N°10: Het Leven
१०. दण्डवर्गः दशमः

N°11: Verder
११. जरावर्ग एकादशः

N°12: Zelfvoorziening
१२. आत्मवर्गः द्वादशः

N°13: Sta op! Kijk.
१३. लोकवर्गः त्रयोदशः

N°14: De Boeddha
१४. बुद्धवर्गः चतुर्दशः

N°15: Vreugde
१५. सुखवर्गः पञ्चदशः

N°16: Voldoening
१६. प्रियवर्गः षोडशः

N°17: Woede
१७. क्रोधवर्गः सप्तदशः

N°18 Troebel
१८. मलवर्गोष्टादशः

N°19: Geworteld in de Dhamma
१९. धर्मष्ठवर्गः एकोनविंशः

N°20: Het pad
२०. मार्गवर्गः विंशः

N°21: Wijze Woorden
२१. प्रकीर्णकवर्गः एकविंशः

N°22: Het neerwaartse pad
२२. निरयवर्गो द्वाविंशः

N°23: De Olifant
२३. नागवर्गः त्रयोविंशः

N°24: Dorst
२४. तृष्णावर्गः चतुर्विंशः

N°25: De Bhikshu
२५. भिक्षुवर्गः पञ्चविंशः

N°26: de Brahmaan
२६. ब्राह्मणवर्गः षड्विंशः