Clark Gillian Website

Wat boeddha allemaal zei. Dhammapada.Hoofdstuk 8. 

Nog beter.N°8: Nog Beter
८. सहस्रवर्गो अष्टमः


☸️


Nog beter dan duizend nutteloze woorden is één enkel woord dat vrede schenkt.     

सहस्रमपि चेद् वाचोऽनर्थपदसंहिता ।

एकमर्थपदं श्रेयो यत् श्रुत्त्वोपशाम्यति ॥ १॥

☸️


Nog beter dan duizend nutteloze refreinen is één enkele refrein dat vrede schenkt.          

सहस्रमपि चेद्गाथा अनर्त्थपदसंहिता ।

एकं गाथापदं श्रेयो यत् श्रुत्त्वोपशाम्यति ॥ २॥

☸️


Nog beter dan honderd nutteloze liedjes is één enkel liedje dat vrede schenkt.     

यश्च गाथाशतं भाषेतानर्थपदसंहिताः ।

एकं धर्मपदं श्रेयो यत् श्रुत्त्वोपशाम्यति ॥ ३॥

☸️


Als iemand op het strijdveld duizenden verslaat, en zelfs nog duizenden meer, en tegelijk overwint iemand zichzelf, dan is dat de grootste overwinning van de twee.   

यः सहस्रं सहस्रेण संग्रामे मानुषान् जयेत् ।

एकं च जयेद् आत्मानं स वै संग्रामजिदुत्तमः ४

☸️


Want de grootste onder de overwinningen is de overwinning van uzelf.

आत्मा ह वै जितः श्रेयान् या चेयमितरा प्रजा ।

दान्तात्मनः पुरुषस्य नित्यं संयतचारिणः ॥ ५॥

☸️


Niet eens de goden in de hemel of de demonen onder ons kunnen zo’n overwinning terug omkeren in een nederlaag.

नैव देवो न गन्धर्वो न मारः सह ब्रह्मणा ।

जितं अपजितं कुर्यात् तथारूपस्य जन्तोः ॥ ६॥

☸️


Als iemand maand na maand telkens duizenden offers brengt, zelfs honderd jaar lang, en iemand anders toont kort even respect voor iemand die zichzelf heeft overwonnen; dan is dat moment van respect betuigen veel meer waard dan honderd jaar aan offers.

मासे मासे सहस्रेण यो यजेत शतं समान् ।

एकं च भावितात्मानं मुहुर्त्तमपि पूजयेत् ।

सैव पुजना श्रेयसी यच्चेद् वर्षशतं हुतम् ॥ ७॥

☸️


Als iemand honderd jaar lang het heilige vuur in diep in het bos aanbidt; en iemand anders toont kort even respect voor iemand die zichzelf heeft overwonnen; dan is dat moment van respect betuigen veel meer waard dan honderd jaar aan aanbidding.

यश्च वर्षशतं जन्तुरग्निं परिचरेत् वने ।

एकं च भावितात्मानं मुहुर्त्तमपि पूजयेत् ।

सैव पूजना श्रेयसी यच्चेत् वर्षशतं हुतम् ॥ ८॥

☸️


Wat iemand een jaar lang ook mag offeren ter aanbidding of een jaar lang schenkt om verdienstig te zijn, is nog geen fractie waard van de verdienste door respect te betuigen aan een iemand die zichzelf heeft overwonnen.

यत् किञ्चिद् इष्टं च हुतं च लोके संवत्सरं यजेत पुण्यापेक्षः ।

सर्वमपि तन्न चतुर्भागमेति अभिवादना ऋजुगतेषु श्रेयसी ॥ ९॥

☸️


En wie er ook respect toont en de deugdzame ouderen eert, zij zullen vier schatten hebben gewonnen: een lang leven, gezondheid, kracht en vreugde.

अभिवादनशीलस्य नित्त्यं वृद्धापचायिनः ।

चत्वारो धर्मा वर्धन्ते आयुर्वर्णः सुखं बलम् ॥ १०॥

☸️


Nog beter dan honderd jaar volop ondeugend zijn; zonder ook maar een moment bij de dingen in het leven stil te staan, is één dag te leven in deugd en diepe doorgronding.

यश्च वर्षशतं जीवेत् दुःशीलोऽसमाहितः ।

एकाहं जीवितं श्रेयः शीलवतो ध्यायिनः ॥ ११॥     

☸️


Nog beter dan honderd jaar te leven zonder de dingen te willen begrijpen, zonder bij de dingen stil te staan, is één dag te leven in wijsheid en volledige toewijding.          

यश्च वर्षशतं जीवेत् दुष्प्रज्ञोऽसमाहितः ।

एकाहं जीवितं श्रेयः प्रज्ञावतो ध्यायिनः ॥ १२॥

☸️


Nog beter dan honderd jaar te verspillen door geen zin te hebben in de dingen van het leven en tijd in zwakzinnigheid te spenderen, is één dag te leven met volle moed en uit alle macht te streven.    

यञ्च वर्षशतं जीवेत् कुसीदो हीनवीर्यः ।

एकाहं जीवितं श्रेयः वीर्यमारभतो दृढम् ॥ १३॥

☸️


Nog beter van honderd jaar lang niet eens te denken aan hoe alles komt en gaat is één enkele dag te denken aan hoe alle dingen komen en gaan.   

यश्च वर्षशतं जीवेत् अपश्यन् उदयव्ययं

एकाहं जीवितं श्रेयः पश्यतः उदयव्ययम् ॥ १४॥

☸️


Nog beter dan honderd jaar uw eigen onsterfelijkheid niet te zien, is om één enkele dag uw onsterfelijkheid te ontdekken.          

यश्च वर्षशतं जीवेत् अपश्यन्नमृतं पदम् ।

एकाहं जीवितं श्रेयः पश्यतोऽमृतं पदम् ॥ १५॥

☸️


Nog beter dan honderd jaar het heldere pad niet te zien, is één enkele dag het pad voor U te zien.

यञ्च वर्षशतं जीवेदपश्यन् धर्ममुत्तमम् ।

एकाहं जीवितं श्रेयः पश्यतो धर्ममुत्तमम् ॥ १६॥


☸️


N°1: Er is geen ander in eenheid 
१. यमकवर्गः प्रथमः 

N° 2: Erbij blijven
२. अप्रमादवर्गः द्वितीयः

N°3: De geest
३. चित्तवर्गस्तृतीयः

N°4: De bloemen
४. पुष्पवर्गश्चतुर्त्थः

N°5: De Dwaas
५. बालवर्गः पञ्चमः

N°6: De Wijze
६. पण्डितवर्गः षष्ठः

N°7: Vrijheid
७. अर्हद्वर्गः सप्तमः

N°8: Nog Beter
८. सहस्रवर्गो अष्टमः

N°9: Goed en Slecht
९. पापवर्गः नवमः

N°10: Het Leven
१०. दण्डवर्गः दशमः

N°11: Verder
११. जरावर्ग एकादशः

N°12: Zelfvoorziening
१२. आत्मवर्गः द्वादशः

N°13: Sta op! Kijk.
१३. लोकवर्गः त्रयोदशः

N°14: De Boeddha
१४. बुद्धवर्गः चतुर्दशः

N°15: Vreugde
१५. सुखवर्गः पञ्चदशः

N°16: Voldoening
१६. प्रियवर्गः षोडशः

N°17: Woede
१७. क्रोधवर्गः सप्तदशः

N°18 Troebel
१८. मलवर्गोष्टादशः

N°19: Geworteld in de Dhamma
१९. धर्मष्ठवर्गः एकोनविंशः

N°20: Het pad
२०. मार्गवर्गः विंशः

N°21: Wijze Woorden
२१. प्रकीर्णकवर्गः एकविंशः

N°22: Het neerwaartse pad
२२. निरयवर्गो द्वाविंशः

N°23: De Olifant
२३. नागवर्गः त्रयोविंशः

N°24: Dorst
२४. तृष्णावर्गः चतुर्विंशः

N°25: De Bhikshu
२५. भिक्षुवर्गः पञ्चविंशः

N°26: de Brahmaan
२६. ब्राह्मणवर्गः षड्विंशः