Clark Gillian Website

Wat boeddha allemaal zei. Dhammapada.Hoofdstuk 22. 

Het neerwaartse pad.N°22: Het neerwaartse pad
२२. निरयवर्गो द्वाविंशः


☸️


Iemand die dingen zegt die niet waar zijn, en iemand die ontkent wat ze gedaan hebben, beide kiezen een neerwaarts pad. Na de dood zijn deze twee partners in valsheid.         

अभूतवादी निरयमुपेति यो वाऽपि कृत्वा न करोमि ति चाह ।

उभावपि तौ प्रेत्त्य समा भवतो निहीनकर्माणौः मनुजौः परत्र ॥ १॥

☸️


Zij die een oranje mantel aantrekken maar niet goed in de omgang zijn, en ongedisciplineerd door het leven gaan, zij zullen worden meegesleurd door hun kwade daden.

काषायकण्ठा बहवः पापधर्मा असंयताः ।

पापाः पापैः कर्मभिर्निरयं ते उत्पद्यन्ते ॥ २॥

☸️


Het zou beter zijn voor een ongedisciplineerde monnik om een roodgloeiende ijzeren bal te slikken dan om verder te teren op de vrijgevigheid van de vromen.

श्रेयान् अयोगोलो भुक्तस्तप्तोऽग्निशिखोपम ।

यच्चेद् भुञ्जीत दुःशीलो राष्ट्रपिंडं असंयतः ॥ ३॥

☸️


Vreemdgaan leidt tot het verlies van verdienste, slapeloosheid, veroordeling en maakt het lijden groter.

चत्वारि स्थानानि नरः प्रमत्तः आपद्यते परदारोपसेवी ।

अपुण्यलाभं न निकामशय्यां निन्दां तृतीयां निरयं चतुर्थम् ॥ ४॥

☸️


Op dit neerwaarts pad, welk genot kan er nog zijn voor de angstigen die in de armen liggen van andere angstigen, terwijl beide verteerd worden door angst om gestraft te worden. Ga daarom nooit vreemd.

अपुण्यलाभश्च गतिश्च पापिका भीतस्य भीतया रतिश्च स्तोकिका ।

राजा च दण्डं गुरुकं प्रणयति तस्मात् नरो परदारान् न सेवेत् ॥ ५॥

☸️


Een grasspriet kan uw vinger snijden als je het verkeerd vasthoudt. Op dezelfde manier kan overmatig vasten zonder de juiste mentale instelling toch leiden naar het neerwaartse pad.     

कुशो यथा दुर्गृहीतो हस्तमेवाऽनुकृन्तति ।

श्रामण्यं दुष्परामृष्टं निरयायोपकर्षति ॥ ६॥

☸️


Een daad, die onvoorzichtig of ondoordacht wordt gedaan, een belofte die niet nagekomen is, geloftes van kuisheid die niet werden nageleefd: deze daden, beloften en geloften brengen niet veel op.    

यत् किञ्चित् शिथिलं कर्म संक्लिष्टं च यद् व्रतम् ।

संकृच्छ्रं ब्रह्मचर्यं न तद् भवति महत्फलम् ॥ ७॥

☸️


Als er iets is dat het waard is om te doen, doe het met heel uw hart. Een halfhartige hongerstaker bedekt zich alleen maar in meer en meer stof.

कुर्याच्चेत् कुर्वीतैतद् दृढमेतत् पराक्रमेत ।

शिथिलो हि परिव्राजको भूय आकिरते रजः ॥ ८॥

☸️


Weerhou uzelf van slechte daden, die later lijden veroorzaken. Leg jezelf toe op goede daden, deze kunnen geen lijden veroorzaken.

अकृतं दुष्कृतं श्रेयः पश्चात् तपति दुष्कृतम् ।

कृतं च सुकृतं श्रेयो यत् कृत्वा नाऽनुतप्यते ॥ ९॥

☸️


Bescherm jezelf goed, binnenin en buitenaf net als een versterkt fort. Laat geen moment ter verspilling gaan, want verspilde tijd stuurt u ook op het neerwaarts pad.      

नगरं यथा प्रत्यन्तं गुप्तं सान्तर्बाह्यं

एवं गोपयेदात्मानं क्षणं वै मा उपातिगाः ।

क्षणाऽतीता हि शोचन्ति निरये समर्पिताः ॥ १०॥

☸️


Zij die beschaamd zijn over dingen waar ze zich niet over moeten schamen, en zich niet schamen over dingen waar ze zeker wel beschaamd over zouden moeten zijn volgen de verkeerde principes van het neerwaartse pad.       

अलज्जिता ये लज्जन्ते लज्जित ये न लज्जन्ते ।

मिथ्यादृष्टि समादाना सत्त्वा गच्छन्ति दुर्गतिम् ॥ ११॥

☸️


Zij die bang zijn voor dingen waar ze niet bang voor zouden moeten zijn, en niet bang zijn over de dingen waar ze bang voor zouden moeten zijn, volgen de verkeerde principes van het neerwaartse pad.

अभये च भयदर्शिनो भये चाऽभयदर्शिनः ।

मिथ्यादृष्टिसमादानाः सत्त्वा गच्छन्ति दुर्गतिम् ॥ १२॥      


☸️  

Zij die slechte dingen zien in dingen die niet slecht zijn, en geen slechte dingen zien in dingen die slecht zijn, volgen de verkeerde principes van het neerwaartse pad.

अवद्ये वद्यमतयो वद्ये चाऽवद्यदर्शिनः ।

मिथ्यादृष्टिसमादानाः सत्त्वा गच्छन्ति दुर्गतिम् ॥ १३॥       


☸️ 

Maar zij die slechte dingen zien waar er slechte dingen zijn, en geen slechte dingen zien in dingen die niet slecht zijn, volgen de juiste principes op het klimmende pad.

वद्यं च वद्यतो ज्ञात्वाऽवद्यं चावद्यतः ।

सम्यग्दृष्टिसमादानाः सत्त्वा गच्छन्ति सुगतिम् ॥ १४॥


☸️


N°1: Er is geen ander in eenheid 
१. यमकवर्गः प्रथमः 

N° 2: Erbij blijven
२. अप्रमादवर्गः द्वितीयः

N°3: De geest
३. चित्तवर्गस्तृतीयः

N°4: De bloemen
४. पुष्पवर्गश्चतुर्त्थः

N°5: De Dwaas
५. बालवर्गः पञ्चमः

N°6: De Wijze
६. पण्डितवर्गः षष्ठः

N°7: Vrijheid
७. अर्हद्वर्गः सप्तमः

N°8: Nog Beter
८. सहस्रवर्गो अष्टमः

N°9: Goed en Slecht
९. पापवर्गः नवमः

N°10: Het Leven
१०. दण्डवर्गः दशमः

N°11: Verder
११. जरावर्ग एकादशः

N°12: Zelfvoorziening
१२. आत्मवर्गः द्वादशः

N°13: Sta op! Kijk.
१३. लोकवर्गः त्रयोदशः

N°14: De Boeddha
१४. बुद्धवर्गः चतुर्दशः

N°15: Vreugde
१५. सुखवर्गः पञ्चदशः

N°16: Voldoening
१६. प्रियवर्गः षोडशः

N°17: Woede
१७. क्रोधवर्गः सप्तदशः

N°18 Troebel
१८. मलवर्गोष्टादशः

N°19: Geworteld in de Dhamma
१९. धर्मष्ठवर्गः एकोनविंशः

N°20: Het pad
२०. मार्गवर्गः विंशः

N°21: Wijze Woorden
२१. प्रकीर्णकवर्गः एकविंशः

N°22: Het neerwaartse pad
२२. निरयवर्गो द्वाविंशः

N°23: De Olifant
२३. नागवर्गः त्रयोविंशः

N°24: Dorst
२४. तृष्णावर्गः चतुर्विंशः

N°25: De Bhikshu
२५. भिक्षुवर्गः पञ्चविंशः

N°26: de Brahmaan
२६. ब्राह्मणवर्गः षड्विंशः